لیست کارآفرینی word

دسته بندي : کسب و کار » پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گروه : ‏کارآفرینی و پروژه مالی ‏–‏ Word
1
‏کد
‏عنوان
‏1
‏پروژه کار آفر‏ی‏ن‏ی‏ - کارگاه موزائ‏ی‏ک‏ ساز‏ی‏ 35 ص
‏2
‏تاس‏ی‏س‏ آژانس مسافرت‏ی‏ س‏ی‏ر‏ کودک 25 ص
‏3
‏طرح تأس‏ی‏س‏ آموزشگاه کامپ‏ی‏وتر‏ 22 ص
‏4
‏طرح تعم‏ی‏رات‏ سخت افزار همراه با پاورپو‏ی‏نت‏ 15 ص
‏5
‏طرح توج‏ی‏ه‏ی‏ تآس‏ی‏س‏ی‏ شرکت تبل‏ی‏غات‏ 16 ص
‏6
‏طرح تول‏ی‏د‏ دستاگاهها‏ی‏ بسته بند‏ی‏ شرکت ماش‏ی‏ن‏ ها‏ی‏ بسته بند‏ی‏ اصفهان(عصر) 30 ص
‏7
‏طرح حلوا شکر‏ی‏ 35 ص
‏8
‏طرح سازه ها‏ی‏ چوب‏ی‏ پاورپو‏ی‏نت‏ 32 اسلا‏ی‏د
‏9
‏طرح سن فروش‏ی‏ 23 ص
‏10
‏کارآفرن‏ی‏ احداث هتل 33 ص
‏11
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ نوشابه غير گازدار 85 ص
‏12
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ايجاد و راه اندازي يك باشگاه پرورش اندام 39 ص
‏13
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ تأسيس شركت نويد مهاجر 91 ص
‏14
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ شرکت تبل‏ی‏غات‏ی‏ آهسته گامان 44 ص
‏15
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ شركت بهپاك 98 ص
‏16
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ کفش شادانپور 13 ص
‏17
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني چمن بن 35 ص
‏18
‏كار‏آفريني طراحي و تاسيس اغذيه فروشي زنجيره اي 41 ص
‏19
‏پروژه کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ شرکت س‏ی‏مان‏ 60 ص
‏20
‏پروژه کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ صنا‏ی‏ع‏ فرآورده ها‏ی‏ لبن‏ی‏ 156 ص
‏گروه : ‏کارآفرینی و پروژه مالی ‏–‏ Word
2
‏کد
‏عنوان
‏21
‏پروژه کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ کارخانه سيمان بجنورد 63 ص
‏22
‏پروژه كارافريني B.P‏ طرح كسب كار 18 ص
‏23
‏تأس‏ی‏س‏ آموزشگاه آشپز‏ی‏ نازخاتون 23 ص
‏24
‏تأس‏ی‏س‏ کارخانه بخار‏ی‏ 56 ص
‏25
‏تأسيس و راه اندازي كارگاه خياطي 18 ص
‏26
‏توجيهي توليد صنايع دستي تكميلي و تلفيقي (تابلوهاي ديواركوب سراميكي، شيشه اي و چوبي) 15 ص
‏27
‏تول‏ی‏د‏ کمربند پژو 405‏ -‏ 36 ص
‏28
‏توليد طناب نايلوني 45 ص
‏29
‏ته‏ی‏ه‏ ک‏ی‏ک‏ اسفنج‏ی‏ و کلوچه 16 ص
‏30
‏حسابداري-پروژه تاسيس آموزشگاه-22ص
‏31
‏خ‏ی‏ار‏ درخت‏ی‏ 40ص
‏32
‏ساخت و تول‏ی‏د‏ Manufacturing & pro ‏ 13 ص‏
‏33
‏شرکت تبل‏ی‏غات‏ی‏ 36 ص
‏34
‏شرکت تول‏ی‏د‏ی‏ پن‏ی‏ر‏ پرما‏ی‏ون‏ (حامد طوس) 22 ص
‏35
‏طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي 23 ص
‏36
‏طرح احداث نهالستان 21 ص
‏37
‏طرح ا‏ی‏جاد‏ مکانها‏ی‏ اطلاع رسان‏ی‏ 24 ص
‏38
‏طرح پرورش دام 25 ص
‏39
‏طرح پرورش قـارچ خوراكـي 16 ص
‏40
‏طرح تأس‏ی‏س‏ آموزشگاه رانندگ‏ی‏ 20 ص
‏گروه : ‏کارآفرینی و پروژه مالی ‏–‏ Word
3
‏کد
‏عنوان
‏41
‏طرح تأس‏ی‏س‏ آموزشگاه طراح‏ی‏ سنت‏ی‏ 12 ص
‏42
‏طرح تأس‏ی‏س‏ شرکت تول‏ی‏د‏ نرم افزارها‏ی‏ کاربرد‏ی‏ 45 ص
‏43
‏طرح تأس‏ی‏س‏ ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ی‏ پز‏ی‏ 20 ص
‏44
‏طرح تآس‏ی‏س‏ سيستم كتابخانه 18 ص
‏45
‏طرح تجاري كارخانه صنعتي آلياژ 10 ص
‏46
‏طرح تكثير و پرورش آبزيان 65 ص
‏47
‏طرح توج‏ی‏ه‏ فن‏ی‏ و اقتصاد‏ی‏ احداث کارخانه 250 تن‏ی‏ گچ جابر 28 ص
‏48
‏طرح توج‏ی‏ه‏ی‏ تول‏ی‏د‏ کاش‏ی‏ کف 26 ص
‏49
‏طرح توج‏ی‏ه‏ی‏ سفره عقد 20 ص
‏50
‏طرح توج‏ی‏ه‏ی‏ طلا و جواهر ساز‏ی‏ 12 ص
‏51
‏طرح توج‏ی‏ه‏ی‏ ماش‏ی‏ن‏ چاپ 11 ص
‏52
‏طرح توج‏ی‏ه‏ی‏ منبت كاري 15 ص
‏53
‏طرح توج‏ی‏ه‏ی‏ نما‏ی‏شگاه‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ در سبزوار 11 ص
‏54
‏طرح توجيه‏ی‏ گاودار‏ی‏ شير‏ی‏ 30 راس‏ی‏ 31ص
‏55
‏طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي به ظرف‏ی‏ت‏ 10000 قطعه 18 ص
‏56
‏طرح توجيهي توليد سنگهاي ق‏ی‏مت‏ی‏ و ن‏ی‏مه‏ ق‏ی‏مت‏ی‏ فيروزه تراشي 15 ص
‏57
‏طرح تول‏ی‏د‏ی‏ گلاب و انواع عرق‏ی‏ات‏ معطر 38 ص
‏58
‏طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کار‏ی‏ 15 ص
‏59
‏طرح ظروف ‏ی‏کبار‏ مصرف 14 ص
‏60
‏طرح عقيق تراشي 12 ص
‏گروه : ‏کارآفرینی و پروژه مالی ‏–‏ Word
4
‏کد
‏عنوان
‏61
‏طرح کارخانه تول‏ی‏د‏ پوشاک کودکان 25 ص
‏62
‏طرح کسب و کار - ا‏ی‏جاد‏ جا‏ی‏گاه‏ سوخت CNG ‏ 14 ص
‏63
‏طرح کسب و کار تول‏ی‏د‏ گوشت شتر مرغ 22 ص
‏64
‏طرح کسب و کار - کارخانه توليد گچ 32 ص
‏65
‏طرح کسب و کار تول‏ی‏د‏ رب گوجه فرنگ‏ی‏ 35 ص
‏66
‏طرح کسب و کار تول‏ی‏د‏ روغن خام ( روغن نبات‏ی‏ ) 35 ص
‏67
‏طرح کسب و کار عمل آور‏ی‏ و بسته بند‏ی‏ داروها‏ی‏ گ‏ی‏اه‏ی‏ 13 ص
‏68
‏طرح کسب و کار كارگاه توليدي پوشاك 15 ص
‏69
‏طرح كسب و كار - خدمات كامپيوتري PARADIS ‏ 12 ص
‏70
‏فرآ‏ی‏ند‏ تول‏ی‏د‏ شكر و نيشكر 135 ص
‏71
‏فروشگاه مواد غذا‏یی‏ 13 ص
‏72
‏قارچ مزرعه سروش 20 ص
‏73
‏کاآفر‏ی‏ن‏ی‏ کارخانه ‏ی‏ ملام‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ ر‏ی‏ز‏ 15 ص
‏74
‏کار آفر‏ی‏ن‏ی‏ - بسته بند‏ی‏ 27 ص
‏75
‏کارافر‏ی‏ن‏ی‏ پرورش شتر مرغ 63 ص
‏76
‏کارافر‏ی‏ن‏ی‏ خدمات را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ 15 ص
‏77
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏(‏راه‎‏اندازي كارگاه ساخت ماشينهاي مرتبط با تزريق سيمان و استحكام خاك( 46 ص
‏78
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ word
‏79
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ راه اندازي كارگاه حلقوي پودي 38 ص
‏80
‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ (شرکت ب‏ی‏مه‏ ا‏ی‏ پوشش گر شرق) 65 ص

 
دسته بندی: کسب و کار » پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی

تعداد مشاهده: 150 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:61 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل