نتایج جستجو برای «کارآفرینی»

کارآفرینی (شرکت بیمه ای پوشش گر شرق) 65 ص

کارآفرینی (شرکت بیمه ای پوشش گر شرق) 65 ص - ‏1 ‏آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه بجنورد ‏ ‏ ‏پروژه کار آفرینی ‏ ‏فهرست مطالب ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی شرکت آجر ماشینی 39 ص

کارآفرینی شرکت آجر ماشینی 39 ص - ‏مقدمه ‏صنعت و تکنولوژی عطیه خداوند متعال برای گذران زندگی مردم است و بدون اتکا به فن آوری روز تحقق عدالت اج...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی الكـــل صنعتـــي مهر مـــراغـــه 40 ص

کارآفرینی الكـــل صنعتـــي مهر مـــراغـــه 40 ص - ‏1 ‏2 ‏-«(الكـــل صنعتـــي مهر مـــراغـــه)»- ‏صفحـــــه :‏ ‏ديبـــاچه ‏قسمت اول : چگـونگـ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی راه اندازي كارگاه حلقوي پودي 38 ص

کارآفرینی راه اندازي كارگاه حلقوي پودي 38 ص - ‏1 ‏2 ‏بافندگي حلقوي پودي و تاري ‏مقدمه ‏بافندگي حلقوي روشي از تهيه‎ي پارچه است. كه در اين روش،...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی ) 18 ص

کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی ) 18 ص - 1 a 2 ‏فهرست مطالب ‏عنوان صفحه ‏شرح پروژه ‏ 3 ‏نرم افزارهای مور...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش قارچ پروژه

کارآفرینی پرورش قارچ پروژه - 1 ‏عنوان پروژه: ‏ ‏پرورش قارچ 2 ‏مقدمه ‏از نظر تاریخچه،پرورش قارچ در هاله ای از ابهام به سر برده.قبلاً از...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی يخچال خانگي)شركت توليدي گلسان) 46 ص

کارآفرینی يخچال خانگي)شركت توليدي گلسان) 46 ص - ‏1 ‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ‏نام پروژه‏: ‏ ‏ ‏يخچال خانگي)‏شركت توليدي گلسان) ‏ ‏ ‏2 ‏ف...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی شرکت کامپیوتر 69 ص

کارآفرینی شرکت کامپیوتر 69 ص - 1 ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره كل مدارس عالي فني و حرفه اي ‏آموزشكده فني پسران بجنورد (دارالفنون‏) ‏طرح ‏ک‏سب و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح 48 ص

کارآفرینی بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح 48 ص - a ‏موضوع تحقیق : ‏فهرست مطالب ‏مقدمه ‏فصل اول: ‏مراحل برنامه ریزی‏ ‏سطوح برنا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی احداث گلخانه

کارآفرینی احداث گلخانه - Page | 1 ‏طرح کسب وکار Business plan ‏عنوان طرح‏: ‏احداث‏ گلخانه صنعتی ‏ ‏ ‏١.معرفی ‏نام ومشخصات مؤسس یامؤسسین Page | ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی